Jute drawstring bag 1113

W: H: D: 7 X 11,   9X 14  inch etc

Available in Colors

Jute Drawstring Bags

W: H: D: 4 x6 , 6 X 8, 8X 10, 10 X 12, 12 X 14 inch

Available in Colors

Jute Drawstring Bags with window 1107

W: H: D: 6 X 8,   8X 10, 10 X 12  inch etc

Available in Colors

Jute Drawstring Bags 1111

W: H: D: 6 X 8,   8X 10, 10 X 12  inch

Available in Colors

Jute Drawstring Bags

W: H: D: 4 x6 , 6 X 8, 8X 10, 10 X 12, 12 X 14 inch

Available in Colors

Jute Drawstring Bags 1116

W: H: D: 6 X 8, 8X 10, 10 X 12  inch

Available in Colors

Jute Drawstring Bags

W: H: D: 7 X 10,   9X 12  inch etc

Available in Colors

Jute Drawstring Bags with window 1109

W: H: D: 6 X 8,   8X 10, 10 X 12  inch etc

Available in Colors

Jute Drawstring Bags

W: H: D: 10 X 12 ,   12 X  14  inch etc

Available in Colors